Magyar Dohány
Kiskereskedők Szövetsége

Összefogás a szakértő dohánykereskedelemért

Alapszabály

A MAGYAR DOHÁNY KISKERESKEDŐK SZÖVETSÉGÉNEK
ALAPSZABÁLYA

 

A Magyar Dohány Kiskereskedők Egyesülete (továbbiakban: egyesület) 2017. augusztus 08. napján Tatán megtartott közgyűlésén 2/2017. (08.08.) számú határozatával elhatározta, hogy tevékenységét a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) alapján és az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (Ectv.) 4. § (1) bekezdésében meghatározottak szerint a Magyar Dohány Kiskereskedők Szövetsége (továbbiakban: szövetség) név alatt folytatja. Jelen kivonat az alapszabály rövidített szövegváltozata, amelyből az egyesület működésével kapcsolatos részletszabályok elhagyásra kerültek, jelen kivonat azonban tartalmazza az elnökségi tagok megnevezését is.

I.
A szövetség adatai

1.      A szövetség neve: Magyar Dohány Kiskereskedők Szövetsége
2.      A szövetség rövidített elnevezése: MDKSZ
3.      A szövetség székhelye: 2890 Tata, Ady Endre utca 16.

 

II.
A szövetség célja, tevékenysége

 

 • A szövetség célja:
  • a magyarországi dohány kiskereskedők érdekvédelme,
  • közösségük megszervezése,
  • a számukra elnehezülő gazdasági környezetben történő fennmaradás segítése,
  • a kialakult dohány kiskereskedelmi, „trafikos” kultúra fenntartása, fejlesztése,
  • rendszeres kapcsolattartás, tájékoztatás gazdasági és jogi tanácsadás révén.
 • A szövetség tevékenysége:
  • az illetékes szerveknél kezdeményezi határozatok, intézkedések megtételét, valamint javaslatot tesz jogszabályalkotásra
  • kapcsolatot alakít ki és együttműködik más külföldi és belföldi társadalmi szervezetekkel,
  • összehangolja tagjainak a közös célok elérése érdekében kifejtett tevékenységét,
  • konferenciákat, szemináriumokat, előadásokat, tanulmányutakat szervez,
  • kiadványokat publikál, folyóiratot indít, számítógépes hálózatot, web portált tart fenn,
  • véleményt nyilvánít a céljaival kapcsolatos közérdekű kérdésekben, ha szükséges, állásfoglalást ad ki.

 

 • A szövetség a cél megvalósításával közvetlenül összefüggő gazdasági tevékenység végzésére jogosult.

 

 

 

 

III.
A szövetség működésére vonatkozó általános szabályok

 

1.      A szövetség közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt.

IV.
Tagdíj

 • A szövetség tagjai vagyoni hozzájárulásként tagdíjat fizetnek. A tagdíj mértékét az elnökség határozza meg. A tagdíj összege az elnökség döntése alapján jelenleg: rendes tag esetében évente 10.000,- Ft, pártoló tag esetén évente 1000,-, Ft. A tagdíjat minden év március 1. napjáig kell egy összegben, a szövetség házipénztárába vagy a szövetség bankszámlájára történő átutalás útján megfizetni.

 

 • Az újonnan belépő tag a tagsági jogviszonya keletkezésének évében az adott évre vonatkozó tagdíj időarányosan számított összegét a tagsági jogviszony létesítésétől számított 8 napon belül, ezt követően legkésőbb minden év március 1. napjáig köteles a szövetség házipénztárába vagy a szövetség bankszámlájára történő átutalás útján teljesíteni.

 

V.
A tagság

 • A szövetség tagja lehet az a jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet (ideértve az egyéni vállalkozót mint gazdálkodó szervezetet), aki a szövetség célkitűzésével egyetért és a célok megvalósítása érdekében tevékenységében aktívan részt kíván venni, továbbá az alapszabályban foglalt rendelkezéseket elfogadja.

 

 • A szövetség tagsága rendes és pártoló tagokból áll.
 • A szövetség rendes tagja lehet minden a jelen alapszabály V.1. pontjában meghatározott jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet (ideértve az egyéni vállalkozót mint gazdálkodó szervezetet), amely
  • a szövetség céljait, alapszabályát elfogadja és
  • egy éven keresztül a szövetség (vagy megelőzően az egyesület) pártoló tagja volt és
  • két rendes tag, valamint az elnök ajánlásával rendelkezik és
  • nem áll csőd-, vagy felszámolási eljárás vagy végelszámolás vagy kényszertörlési eljárás alatt.

 

 • A szövetség pártoló tagja lehet minden a jelen alapszabály V.1. pontjában meghatározott jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet (ideértve az egyéni vállalkozót mint gazdálkodó szervezetet), amely
  • a szövetség céljait, alapszabályát elfogadja és a jelen alapszabály IV. pontjában meghatározott tagdíj megfizetését vállalja és
  • nem áll csőd-, vagy felszámolási eljárás vagy végelszámolás vagy kényszertörlési eljárás alatt.

 

 

VI.
A tagsági jogviszony keletkezése

 • A tagsági jogviszony a belépési nyilatkozat elnökség által történő elfogadásával keletkezik. A tagfelvételt kérelmező a belépési nyilatkozatot az elnökhöz nyújtja be, aki a beérkezéstől számított 8 napon belül továbbítja azt az elnökség felé. Az elnökség a kérelem beérkezésétől számított 30 napon belül, egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással dönt a tag felvételéről. Az elnökség a felvételt megtagadhatja, ha jelen alapszabály szerinti feltételek a tagfelvételt kérelmezővel szemben nem állnak fenn. Az elnökség határozatát annak meghozatalát követő 8 napon belül írásba foglaltan, igazolt módon kell megküldeni a tagfelvételt kérelmező számára. A tagfelvételi kérelem elutasítása esetén jogorvoslatnak helye nincs.

 

VII.
A tagsági jogviszony megszűnése

 • A tagsági jogviszony megszűnik:
  • A tag kilépésével.
  • A tag jogutód nélküli megszűnésével.
  • A tag kizárásával.

 

VIII.
A tagok jogai és kötelezettségei

1.      A szövetség rendes tagjának jogai:

  • szavazati joggal részt vehet a szövetség közgyűlésén;
  • a szövetség bármely tisztségére megválasztható; amennyiben vele szemben jogszabályban meghatározott kizáró ok nem áll fenn;
  • a szövetséget érintő kérdésekben javaslatot tehet, véleményt nyilváníthat;
  • részt vehet a szövetség tevékenységében, rendezvényein.

2.      A szövetség rendes tagjának kötelezettségei:

  • betartani a szövetség alapszabályát;
  • végrehajtani a szövetség szerveinek döntését;
  • az adataiban bekövetkezett változást 15 napon belül bejelenteni az elnökség felé;
  • tagdíjat fizetni a jelen alapszabályban meghatározottak szerint.

3.      A szövetség pártoló tagja jogosult:

  • a szövetséget érintő kérdésekben javaslatot tehet, véleményt nyilváníthat;
  • részt vehet a szövetség tevékenységében, rendezvényein.

4.      A szövetség pártoló tagja köteles:

  • betartani a szövetség alapszabályát;
  • végrehajtani a szövetség szerveinek döntését;
  • az adataiban bekövetkezett változást 15 napon belül bejelenteni az elnökség felé;
  • tagdíjat fizetni a jelen alapszabályban meghatározottak szerint.
 • A tag a közgyűlésen a szavazati jogát törvényes képviselője helyett meghatalmazott képviselője útján is gyakorolhatja. A képviselő részére adott meghatalmazást teljes bizonyító erejű magánokirati formában írásba kell foglalni és azt a közgyűlés levezető elnökének a közgyűlés kezdetén átadni.

 

 • A közgyűlésen valamennyi szavazásra jogosult tag egyenlő szavazattal rendelkezik.

        
IX.
A szövetség szervei

1.       A szövetség szervei:

  • Közgyűlés;
  • Elnökség;
  • Felügyelőbizottság.

 

Elnökség

13.    Az elnökség a szövetség 3 elnökségi tagból álló ügyvezető szerve, amely dönt mindazon kérdésekben, amelyet jogszabály vagy alapszabály nem utal más szerv kizárólagos hatáskörébe. Az elnökség 3 tagja az elnök, az általános alelnök és az alelnök.

14.    Az elnökség tagjait (ideértve az elnököt is) a közgyűlés választja 5 éves határozott időtartamra. A vezető tisztségviselői megbízás a tisztségnek a megválasztott személy által történő elfogadásával jön létre. A vezető tisztségviselők legfeljebb egyharmada a szövetség tagjain kívüli személyekből is választható.

Az elnökség tagjai:

Elnök: TABAK Team Kft. (képviseletében eljáró természetes személy: Lengyel Antal)

Általános alelnök: TABACCHI Bt. (képviseli: Lengyelné Hörömpöli Erika)

Alelnök: Dr. Kozma Gergely Zsigmondot

 

Felügyelőbizottság

         A felügyelőbizottság a szövetség 3 felügyelőbizottsági tagból álló felügyelő szerve, amely dönt a jelen alapszabály által a hatáskörébe utalt kérdésekben.

21.    A felügyelőbizottság tagjait (ideértve annak elnökét is) a közgyűlés választja meg öt éves határozott időtartamra. A felügyelőbizottsági tagsági jogviszony az elfogadásával jön létre. A felügyelőbizottság tagjainak legfeljebb egyharmada a szövetség tagjain kívüli személyekből is választható.

 

23.     A felügyelőbizottság tagjai:

          A felügyelőbizottság elnöke: Éberhardt Péter e.v. (székhely: 2836 Baj, Petőfi Sándor utca 13.)

          A felügyelőbizottság további tagjai:
         

 • Tündi Trafik Bt. (székhely: 2890 Tata, Diófa utca 17.) – képviseletében eljáró természetes személy: Kerényi Tünde Mária (2890 Tata, Diófa utca 17.)
 • Trafikárium Bt. (székhely: 2890 Tata, Komáromi utca 16.) – képviseletében eljáró természetes személy: Lévai Ádám (2890 Tata, Komáromi utca 16.)

  
A felügyelőbizottság tagjai a felügyelőbizottság munkájában személyesen kötelesek részt venni. A felügyelőbizottság tagjai a szövetség ügyvezetésétől (elnökség) függetlenek, tevékenységük során nem utasíthatóak.

 

Tata, 2017.08.08.

Minden jog fenntartva.
© 2018. Trafikosok.hu
Fejlesztette: 2dots.hu

Jelen honlapot a Magyar Dohány Kiskereskedők Szövetsége (2890 Tata, Ady Endre u. 16., Nyt.: Fővárosi Törvényszék 10 277, rövidített név: MDKSZ) üzemelteti. A honlapon elhelyezett szöveges és képi tartalom szerzői jogi oltalom alatt áll, annak bármely formában és célra történő felhasználása kizárólag a Magyar Dohány Kiskereskedők Szövetségének előzetes engedélyével lehetséges. Adatkezelési Tájékoztató