Magyar Dohány
Kiskereskedők Szövetsége

Összefogás a szakértő dohánykereskedelemért

Adatkezelési Tájékoztató

A jelen Tájékoztató célja, hogy rögzítse a Magyar Dohány Kiskereskedők Szövetsége (a továbbiakban: Szövetség) által alkalmazott adatvédelmi és adatkezelési elveket és szabályokat, valamint a Szövetség adatvédelmi és adatkezelési politikáját.

A Szövetség rendes tagjai, pártoló tagjai valamint a rendes vagy pártoló tagnak jelentkező jogi személyek, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek (ideértve az egyéni vállalkozókat), valamint ezek képviselőinek (továbbiakban együtt: Érintett) jelen tájékoztatóban meghatározott adatait kezeli. Jelen adatkezelési tájékoztató megismerését az Érintett a belépési nyilatkozat aláírásával igazolja és az abban foglalt jogi nyilatkozat útján fogadja el.

A gazdasági társaságok belépés során megadott adatai közérdekből nyilvános adatok, azonban előfordulhat, hogy a belépési nyilatkozatot kitöltő képviselő személyes adatokat (is) megad, avagy egyéni vállalkozó közérdekből nyilvános adatai mellett/helyett személyes adatokat (is) megad, erre tekintettel Szövetség mindenben meg kíván felelni a személyes adatok kezelésére vonatkozó jogszabályi előírásoknak is.

Jelen tájékoztató célja, hogy a Szövetség által nyújtott szolgáltatások minden területén, minden egyén számára, tekintet nélkül nemzetiségére vagy lakóhelyére, biztosítva legyen, hogy jogait, különösen személyes adataihoz való jogát tiszteletben tartsák személyes adatainak gépi feldolgozása során.

Jelen tájékoztató kialakítása és alkalmazása során Szövetség az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.), az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (Elkertv.), valamint az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679. rendelete (továbbiakban: GDPR) szellemében és alkalmazásával, azoknak mindenben megfelelve jár el.
1. SZÖVETSÉG (MINT ADATKEZELŐ) ADATAI

Név:Magyar Dohány Kiskereskedők Szövetsége

Székhely (levelezési cím):2890 Tata, Ady Endre utca 16.

Nyilvántartási szám:01-02-0010277

Adószám:18111088-2-11

Telefonos elérhetőség:06-34-586-147

Elektronikus elérhetőség:info@trafikosok.hu; info@mdksz.hu

Nyilvántartásba vevő hatóság:Fővárosi Törvényszék

2. AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA, CÉLJA ÉS MÓDJA

2.1.Az adatkezelés jogalapja az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontja alapján az Érintett önkéntes hozzájárulása. Az adatkezelésre az Érintett önkéntes, megfelelő tájékoztatáson alapuló nyilatkozata alapján kerül sor, amely nyilatkozat tartalmazza az Érintett kifejezett hozzájárulását ahhoz, hogy tagsági jogviszonyával összefüggésben közölt személyes adatai és közérdekből nyilvános adatai (továbbiakban együttesen: adatai) felhasználásra kerüljenek. A hozzájárulást az Érintett az egyes adatkezelések tekintetében a Szövetség honlapján, a www.mdksz.hu-n (továbbiakban: Honlap) is elérhető belépési nyilatkozat útján, jelen Tájékoztató megismerése és annak igazolása után a belépési nyilatkozatban foglalt és jelen Tájékoztató 3.1. pontjában tételesen felsorolt adatok önkéntes közlésével és a belépési nyilatkozat aláírásával adja meg. Tekintettel arra, hogy a Honlapon történő regisztráció elsősorban a Szövetség által nyújtott szolgáltatások megrendelése érdekében történik, így az adatkezelés jogalapját az önkéntes hozzájárulás mellett a GDPR 6. cikk. c) pontja (jogi kötelezettség teljesítése), is megalapozza, tekintettel arra, hogy egyes esetekben a kapcsolatfelvétel és kapcsolattartás (tagdíj fizetéssel kapcsolatos megkeresés, számla kiállítás és megküldés, etc.) a Szövetség Alapszabályon alapuló jogi kötelezettsége.  Az Érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét, továbbá a nem hozzájáruláson alapuló adatkezelés jogszerűségét. A visszavonás megadása előtt az Érintettet a visszavonás lehetőségéről a Szövetség jelen dokumentum útján tájékoztatja. Szövetség jelen Tájékoztató útján kifejezetten tájékoztatja Érintettet, hogy a taggá válás feltétele a jelen Tájékoztatóban meghatározott személyes és közérdekből nyilvános adatok megadása.

2.2.Az adatkezelés célja a Szövetség által nyújtott szolgáltatások biztosítása (így különösen a Honlap csak tagok számára elérhető tartalmaihoz való hozzáférés miatti azonosítás, szövetségi kedvezmények biztosítása, a tagi jogviszonnyal összefüggő jognyilatkozatok megtétele, kapcsolattartás, számlázás). A Szövetség az Érintett által rendelkezésre bocsátott adatokat célhoz kötötten, kizárólag a tagi jogviszonyból eredő kötelezettség vagy szolgáltatás teljesítése, számlázás lehetővé tétele, kapcsolattartás, érdekében használja fel.

2.3.A Szövetség a megadott adatokat az e pontokban írt céloktól eltérő célokra nem használja, illetve használhatja fel. Adatok harmadik személynek történő kiadása törvény eltérő rendelkezése hiányában kizárólag az Érintett előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges.

2.4.A Szövetség a neki megadott adatokat - főszabály szerint - nem ellenőrzi. A megadott adatok megfelelősségéért kizárólag az azt megadó személy felel. Bármely Érintett e-mail címének megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást. E felelősségvállalásra tekintettel egy megadott e-mail címen történt belépésekkel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt az Érintett terheli, aki az e-mail címet a belépési nyilatkozaton megadta. A Szövetség kétség esetén jogosult azonban Érintettnek az általa képviselt gazdasági társasághoz vagy egyéni vállalkozóhoz való kapcsolatát a gazdasági társaság közérdekből nyilvános adatként Cégjegyzékben közzétett hivatalos e-mail címe útján ellenőrizni.

3. A KEZELT ADATOK KÖRE

3.1.A regisztráció során az Érintettnek kötelezően meg kell adnia a következő adatokat:

  • Cégnév,

  • A cég székhelye,

  • Adószáma,

  • Képviselő neve,

  • Képviselő mobiltelefon száma,

  • Képviselő e-mail címe.

A GDPR 13. cikkének megfelelve Szövetség jelen Tájékoztató útján kifejezetten tájékoztatja Érintettet, hogy a Szövetség és tagja közötti (nem alapszabályi kötelezettségen nyugvó) kapcsolattartásnak feltétele a 3.1. pontban meghatározott adatok megadása.

4. ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA

4.1.A belépési nyilatkozaton megadott adatok kezelése a jognyilatkozat Szövetséghez való megérkezésével kezdődik (Szövetség képviselője, tagja általi átvétel) és a tagi jogviszony megszűnéséig tart. Nem kötelező, azaz a Szövetség jogi kötelezettségeinek teljesítéséhez nem szükséges adatok (mobiltelefon szám és e-mail cím) esetén az adatkezelés az adat megadásának időpontjától a kérdéses adat kérelemre történő törléséig tart.

4.2.E rendelkezések nem érintik a jogszabályban meghatározott (pl. hatóság által elrendelt) megőrzési kötelezettség teljesítését.

5. AZ ADATOK MEGISMERÉSÉRE JOGOSULT SZEMÉLYEK KÖRE, ADATFELDOLGOZÁS ÉS ADATTOVÁBBÍTÁS

5.1.Az adatokat elsődlegesen a Szövetség, valamint a Szövetség belső munkatársai jogosultak megismerni, azonban azokat nem teszik közzé, harmadik személyek részére nem adják át. (Ez alól kivételt képez, ha bíróság vagy hatóság határozatában kötelezi a Szövetséget az adat továbbítására.)

5.2.A Honlap üzemeltetése, a szövetségi rendezvények megszervezése, valamint a tagokkal való kapcsolattartás (csoportos e-mail küldés) teljesítése körében a Szövetség adatfeldolgozót vehet igénybe.

6. E-MAIL CÍMEK FELHASZNÁLÁSA, HÍRLEVÉL

6.1.Az e-mail címek kezelése elsősorban az Érintett azonosítását, és így a Honlap csak tagok számára elérhető tartalmi elemeihez való hozzáférést, valamint a tagi jogviszony által indokolt, a Szövetség alapszabályában megjelölt célokhoz és feladatokhoz szükséges kapcsolattartást szolgálja.

6.2.A Szövetség az alapszabályára, alapadataira, tisztségviselők személyére, honlapjára, alapszabályában megjelölt célok érdekében intézett közleményeire rendezvényeire, valamint mindezeket érintő változásokra vonatkozó tájékoztatást a Szövetség bizonyos esetekben elektronikus formában, e-mailben juttatja el az Érintettek részére. Az ilyen értesítéseket a Szövetség nem használja reklámozási célra, ezen értesítések nem minősülnek marketing vagy reklám célú megkeresésnek és nem tartoznak a 6.3. pontban meghatározott körbe.

6.3.A belépési nyilatkozat során megadott elektronikus levélcímre a 6.2. pontban meghatározotthoz képest eltérő célból küldött hírlevelet a Szövetség csak az Érintett kifejezett (pl. a Honlap útján tett feliratkozás) küldhet. A Szövetség a hírlevél igénybevétele során az Érintett által megadott adatokat kezeli. A Szövetség mindaddig kezeli az Érintettnek a hírlevélre történő feliratkozása során megadott adatait, ameddig az Érintett a hírlevélről le nem iratkozik. Leiratkozás esetén a Szövetség további hírleveleivel, ajánlataival nem keresi meg az Érintettet. Az Érintett bármikor ingyenesen leiratkozhat a hírlevélről, a leiratkozás linkjét minden kiküldött hírlevél tartalmazza.

7. ÉRINTETT JOGAI

7.1.A Szövetség az Érintett kérésére tájékoztatást ad a rá vonatkozó, általa kezelt adatokról, az általa vagy rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, valamint az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá – az Érintett adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. A Szövetség a kérelem benyújtásától számított 30 napon belül írásban adja meg a kért tájékoztatást.

7.2.Az Érintett bármikor jogosult a helytelenül rögzített adatainak helyesbítését vagy azok törlését kérni. A helyesbítésre egyes esetekben a Honlapon keresztül maga az Érintett jogosult. Egyéb esetekben a Szövetség a kérelem beérkezésétől számított 3 munkanapon belül helyesbíti, illetve törli az adatokat. A törlés nem vonatkozik azokra az adatokra, melyek jogszabály által előírt adatkezeléshez szükségesek, azokat a Szövetség a szükséges időtartamig megőrzi. A helyesbítésről és a törlésről az Érintettet, továbbá mindazokat értesíteni kell, akiknek korábban az adatot adatkezelés vagy adatfeldolgozás céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az Érintett jogos érdekét nem sérti. Ha a Szövetség az Érintett kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 30 napon belül írásban közli a kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait.

7.3.Az Érintett kérheti adatainak zárolását. A Szövetség zárolja az adatot, ha az érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az Érintett jogos érdekeit. Az így zárolt adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az adatkezelési cél, amely az adat törlését kizárta. A zárolásról az Érintettet, továbbá mindazokat értesíteni kell, akiknek korábban az adatot adatkezelés vagy adatfeldolgozás céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az Érintett jogos érdekét nem sérti. Ha a Szövetség az Érintett kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 30 napon belül írásban közli a kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait.

7.4. Az Érintett kérelmére a Szövetség korlátozza az adatkezelést, ha (a) az Érintett vitatja az adatok pontosságát; (b) jogellenes adatkezelés esetén az Érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását; (c) az Érintett jogai érvényesítéséhez, vagy védelméhez olyan adatokat igényel, amelyekre – az adatkezelés céljából – a Szövetségnek már nincs szüksége; (d) az Érintett tiltakozott a közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett adatkezelés, vagy a jogos érdeken alapuló adatkezelés ellen.

7.5. Az Érintettet megilleti az adathordozhatósághoz való jog. Az Érintett a rá vonatkozó, általa a Szövetség rendelkezésére bocsátott adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkaphatja, illetve ezek továbbítását kérheti.

7.6. A Szövetség az Érintett adatait, vagy azok egy részét automatizált módon kezeli. Az automatizált adatkezelés során olyan döntések meghozatalára van lehetőség, melyekhez nem szükséges emberi közreműködés. Ennek megfelelően az Érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá azon – kizárólag automatizált adatkezelésen alapuló – döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené. Az automatizált adatkezelésen alapuló döntés hatálya abban az esetben terjed ki az Érintettre, ha a döntés (a) az Érintett és a Szövetség közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges; (b) az Érintett kifejezett hozzájárulásán alapul. Az Érintett minden esetben jogosult arra, hogy az automatizált adatkezelésre a Szövetségtől emberi beavatkozást kérjen, azzal kapcsolatos álláspontját kifejezze, valamint a döntéssel szemben kifogást nyújtson be.

7.7.Az Érintett tiltakozhat adatainak kezelése ellen. A Szövetség a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, és annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, amelyről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.

7.8. Adatvédelmi incidens a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi. Az adatvédelmi incidenst a Szövetség indokolatlan késedelem nélkül, és ha lehetséges, legkésőbb 72 órával azután, hogy az adatvédelmi incidens a tudomására jutott, a GDPR 33. cikke szerinti tartalommal bejelenti a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz, kivéve, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve. Amennyiben az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az érintettet az adatvédelmi incidensről a GDPR 34. cikke szerint. A Szövetség nyilvántartja az adatvédelmi incidenseket, feltüntetve az adatvédelmi incidenshez kapcsolódó tényeket, annak hatásait és az orvoslására tett intézkedéseket.

7.9.Az Érintett a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény alapján bíróság előtt érvényesítheti jogait, valamint az Infotv.-ben foglaltak szerint a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; https://www.naih.hu/panaszuegyintezes-rendje.html) fordulhat és panaszt tehet.

8. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

8.1.Ha a Szövetség a szolgáltatott adatokat az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánja felhasználni, akkor erről az Érintettet tájékoztatja, és ehhez előzetes, kifejezett hozzájárulását megszerzi, illetőleg lehetőséget biztosít számára, hogy a felhasználást megtiltsa.

8.2.A Szövetség kötelezi magát, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai intézkedéseket, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg mindent megtesz annak érdekében, hogy megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását.

8.3.Szövetség a felelősségébe tartozóan végzett adatkezelési tevékenységekről nyilvántartást vezet (adatkezelési tevékenység nyilvántartása) a GDPR 30. cikkének megfelelően.

8.4.A Szövetség gondoskodik jelen Tájékoztató felülvizsgálata és szükség szerint naprakésszé tétele iránt. A Szövetség bármikor jogosult jelen Tájékoztatót egyoldalúan módosítani. A Szövetség a módosításokról az Érintettet a Honlap felületén keresztül tájékoztatja. A módosítást követően a Honlap használatának feltétele, hogy az Érintett a Honlapon keresztül és az ott biztosított módon azokat kifejezetten elfogadja.


Kelt.: Tata, 2018. április 25.


Magyar Dohány Kiskereskedők Szövetség
Lengyel Antal elnök

Minden jog fenntartva.
© 2018. Trafikosok.hu
Fejlesztette: 2dots.hu

Jelen honlapot a Magyar Dohány Kiskereskedők Szövetsége (2890 Tata, Ady Endre u. 16., Nyt.: Fővárosi Törvényszék 10 277, rövidített név: MDKSZ) üzemelteti. A honlapon elhelyezett szöveges és képi tartalom szerzői jogi oltalom alatt áll, annak bármely formában és célra történő felhasználása kizárólag a Magyar Dohány Kiskereskedők Szövetségének előzetes engedélyével lehetséges. Adatkezelési Tájékoztató